';

0-2181-1101

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

นำเสนอการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์

25 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่ 24 - 25  มิถุนายน  2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
โดย ผอ.วีระ  เจนชัย ประธานกล่าวเปิด “การนำเสนอ สื่อการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์” ซึ่งคณะครูทุกคนจะออกมานำเสนอห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง 
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้
ตลอดการดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
Covid-19 อย่างเคร่งครัด