';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

22 ก.ค. 63


เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิด "การเลือกตั้งประธานนักเรียน"

ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ให้นักเรียนรู้จักสิทธิ

และหน้าที่ของตนเอง โดยการเลือกตั้งในปีนี้เป็นแบบออนไลน์และแบบบัตรเลือกตั้ง

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส