';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

31 ก.ค. 63


วันที่  31  กรกฎาคม   2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
โดย  ผอ. วีระ เจนชัย  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
“26 มิถุนา ย้อนรำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถี New Normal” โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ต่างๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ  การคัดลายมือ  การแต่งคำคม เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและรู้รักษ์ภาษาไทย