';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 ก.ย. 63


 เมื่อวันที่   3   กันยายน   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น”
สร้างคุณลักษณะสุจริต ด้วยแนวคิดศาสตร์พระราชา  ของโครงการโรงเรียนสุจริต มีการเดินขบวน
รณรงค์ การแสดงละคร และประกวดต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการอบรมแกนนำนักเรียนตัวแทนห้อง
โดยได้รับเกียรติจากกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้