';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

13 ก.ย. 63


เมื่อวันที่   13   กันยายน  2563    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย ผอ.วีระ เจนชัย  ประธานในพิธีเปิด “ ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ ” ของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยมีรองเยาวนาท สุนทร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วิทยากรในครั้งนี้ได้แก่
คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต แบ่งฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน คือ 1.ฐานโครงสร้างหรรษา 
2.ฐานหุ่นยนต์ 3.ฐานเรือลอยน้ำ 4.ฐานปริศนาชวนคิด 5.ฐานรางรถแข่ง 6.ฐานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์