';

0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

9 มี.ค. 66