';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

พิธีมุทิตาจิต “ ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ”

28 ก.ย. 63


เมื่อวันที่   28   กันยายน   2563      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
จัดพิธีมุทิตาจิต “ ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563  จำนวน
2 ท่าน ได้แก่ รองเยาวนาท สุนทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ คุณครูเพ็ญทิพา
พัฒนะศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก
อบอุ่น และความผูกพัน  ณ  ลานหน้าเสาธง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย