';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานเกษียณอายุราชการ 2563

30 ก.ย. 63


 เมื่อวันที่   30   กันยายน  2563    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
จัดงานเกษียณอายุราชการ “ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ” ให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ในปี 2563  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองเยาวนาท สุนทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ 
คุณครูเพ็ญทิพา  พัฒนะศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  บรรยากาศภายในงานเต็มไป
ด้วยความรักอบอุ่น และความผูกพัน  ณ  หอประชุมนบนวมินทร์