';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4 ต.ค. 63


เมื่อวันที่   4  ตุลาคม    2563      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
โดยงานแนะแนว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม และลงนามทำสัญญาสำหรับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจำปีการศึกษา 2563  ทั้งหมดจำนวน 70 ราย
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมนบนวมินทร์ชั้น 3