';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

LOVE CARE NBR. YC เพื่อนที่ปรึกษา

16 ต.ค. 63


เมื่อวันที่   16   ตุลาคม   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย  ผอ.วีระ เจนชัย   ประธานในการเปิดกิจกรรม  “ LOVE CARE NBR.  YC  เพื่อนที่ปรึกษา ”
จัดโดยงานแนะแนว อบรมนักเรียนแกนนำ YC จำนวน 136 คน  ทีมวิทยากรจากภาคีนวัตกรรมการ
ศึกษา GETUP SCHOOL และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง ณ หอประชุมนบนวมินทร์