';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เลี้ยงส่งครูได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองฯ

9 พ.ย. 63


เมื่อวันที่   9  พฤศจิกายน  2563      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
โดยผอ.วีระ เจนชัย  ประธานในงานเลี้ยงส่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่ ครูสุวภัทร พูนผล  กลุ่มสาระภาษาไทย , ครูอภิญญ์ ภาณุศานต์
กลุ่มสาระศิลปะ และครูพิมพ์สิริ พันธุ์เตี้ย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นอกจากนี้ยังเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้าย
ไปโรงเรียนต่างๆอีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความผูกพัน อบอุ่น  ณ หอประชุมนบนวมินทร์