';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

11 ม.ค. 64


แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563