';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10 ม.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยผู้อำนวยการวีระ เจนชัย

ดำเนินการให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจกการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น Google Meet, Zoom, Line, Facebook และ Google

Classroom เพื่อในักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากนักเรียนและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี