';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

13 ม.ค. 64


เมื่อวันที่    13  มกราคม   2564    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย ผอ. วีระ เจนชัย   นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับนางสาวภัททิยา สุปินะ 
ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ในการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
เยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนออนไลน์ ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป