';

0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

อบรมการสร้างแบบทดสอบรูปแบบเกม

17 ก.พ. 64


  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย รองฯ จันทิรา ภู่สำลี   ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ในการอบรมการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ การสร้างแบบทดสอบรูปแบบเกม” เพื่อสร้าง
ความดึงดูด ให้มีความน่าสนใจ สนุกสนานในการเรียน  ณ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 และ 4
จัดโดย งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ