';

0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การสร้างแบบทดสอบ พร้อมออกเกียรติบัตรออนไลน์

18 ก.พ. 64


เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2564    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย ผอ. วีระ เจนชัย พร้อมด้วยรองฯ จันทิรา ภู่สำลี  ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู 
ในการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ การสร้างแบบทดสอบ
พร้อมออกเกียรติบัตรออนไลน์ ”  ณ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 จัดโดย งานพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ