';

0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)

22 ก.พ. 64


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โดย รองฯ จันทิรา ภู่สำลี พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธี

เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒