';

0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การสร้างแอนิเมชั่นเปิดตัวสื่อ รวมวีดีโอพร้อมหน้าปกสวยๆ

19 ก.พ. 64


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โดย ผอ. วีระ เจนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากร

ในการอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ การสร้างแอนิเมชั่นเปิดตัวสื่อ

รวมวีดีโอพร้อมหน้าปกสวยๆ ” ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 จัดโดย งานพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ