';

0-2181-1101

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ 1. งานปรับปรุงห้องประชุม : กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,299,900.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 2. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น : บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)