';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เม.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูดับบลิวโซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,403,648.00 บาท (สองล้านสี่แสนสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)