';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการระบบบัตรนักเรียนดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีโครงการเช่าบริการระบบบัตรนักเรียนดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)”