';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

29 ธ.ค. 63


ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางนภามาส  วงศ์พระจันทร์