';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ม.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเป็นเงิน 1,436,700.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)