';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด" โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,999,888.88 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)