';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก

30 มี.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศเชิญชวนสำหรับซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ "บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต) จำกัด" โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,773,500.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)