';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ กระดาษไขแม่พิมพ์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ กระดาษไขแม่พิมพ์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเป็นเงิน 799,600.30 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทสามสิบสตางค์)