';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 พ.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีโครงการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติแหตุคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 497,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)”