';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 67