';

0-2181-1100

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

16 เม.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” วงเงินงบประมาณ 2,403,648 บาท (สองล้านสี่แสนสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)