0-2181-1101

คณะครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย